Aydınlatma metnimiz, Tesla Plastik ve Ambalaj San.ve Dış.Tic.A.Ş tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinim şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışanlarımız, ortaklarımız, çalışan adaylarımız, stajyerlerimiz, müşterilerilemiz, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Tesla Plastik ve Ambalaj San. ve Dış.Tic.A.Ş veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmaktadır. Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, hissedar, çalışan, çalışan adayı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz mevzuata uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı, uyumlu ve ölçülü olarak işlenebilecek, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hissedarlara ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı;
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında belirlenen amaçlara uygun işlenmektedir. Bu nedenle veriler; Hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, uyumlu, ölçülü doğru ve güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.
Çalışanlarımız, çalışan adayları ile ortaklarımızın kişisel verileri, İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ücret politikalarının belirlenmesi, iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi, performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, iş güvenliği sağlanması, muhasebe ve bankacılık işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçleri gibi işletmesel nedenler ile şirketimiz tarafından işlenmektedir.
Ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri (Kamera kaydı) destek hizmet departmanımızda, işyerimizin ve ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği ve taşınır mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır.

Müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın kişisel verileri (kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri, müşteri işlemleri, adres, kamera kaydı) iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi gibi meşru amaçlarla mevzuattan kaynaklı yükümlülükler yerine getirilerek işlenmektedir. Kamera kaydı fiziksel mekan güvenliği ve taşınır mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır.
Tedarikçilerimizin kişisel bilgileri (kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri, müşteri işlemleri, adres, kamera kaydı) iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi gibi meşru amaçlarla mevzuattan kaynaklı yükümlülükler yerine getirilerek işlenmektedir. Kamera kaydı fiziksel mekan güvenliği ve taşınır mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz meşru amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabileceği gibi, hissedar ve sınırlı bir şekilde özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz bünyesinde bulunan kişisel veriler yurt dışı aktarımı yapılmamaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin aktarımı konusunda gerekli hassasiyeti ve önemi göstererek yürürlükte bulunan mevzuata uygun davranmak ve korunmasını sağlama için azami gayret e özen göstermektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sınırlı ve ölçülü olmamak üzere, yasal zorunluluk ve açık rıza esaslı olmak üzere muhtelif sözleşmeler, siparişler, faturalar, başvuru formları.. vs gibi yazılı evraklar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar ile ayrıca elektronik ortamda mail yazışmalarıyla ve işyerimizde bulunan kamera görüntüleri ile toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Şirketimiz bünyesinde kişisel verileri bulunan kişisel veri sahipleri KVKK kapsamında şirketimizden, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını sorabilir, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir, kişisel verilerinizin şartları oluşmuş ise silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, şirketimize vereceğiniz bir dilekçe ile kişisel verilerinizin işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep edebilirisiniz. Kişisel veri sahipleri yukarıda saymış olduğumuz haklarını kullanmak için yazılı talebinizi Osmangazi Mahallesi 3127. Sokak No: 1/1 Esenyurt İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya [email protected] elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları şirketimiz mevzuata uygun olarak sonuçlandırmakta, cevaplamaktadır. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi teyit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Şirketimiz talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede her halukarda 30 (otuz) gün içerisinde ilgili talebi ücretsiz olarak değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması için Alınan Tedbirler
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması konusunda şirketimiz gerekli özeni ve güvenliği üst düzeyde sağlamaktadır. Bu konu şirketimiz ve ortaklarımız için adeta bir kırmızı çizgi mahiyetinde hassasiyet görmektedir. Bu nedenle kişisel verileri hukuka aykırı işlemeyi önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek ve verileri hukuka uygun şekilde muhafazası tarafımızca sağlanmaktadır. Bunun için mevzuata uygun olarak gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmıştır ve bu tedbirler gelişen elektronik ve güvenlik tedbirlerine göre güncellenmektedir.